6/4/17

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ 6/4/17 - Aρίδας Μανώλης, Αιρετός ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκη
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο
Αγωνιστικών Παρεμβάσεων - Αλληλεγγύης - Αυτόνομης Ριζοσπαστικής Κίνησης - Συνεργαζόμενοι 

                                                                                 7-4-2017

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟΥ ΠΥΣΔΕ
                                                                                        
     Στη χθεσινή συνεδρίαση του Διευρυμένου ΠΥΣΔΕ Ανατολικής Θεσσαλονίκης εξετάστηκε το θέμα της κατάργησης υποδιευθυντή σχολικής μονάδας μετά από ένσταση.

     Διαπιστώθηκε ότι από λάθος της Διοίκησης προσμετρήθηκε, στο πιστοποιητικό υπηρεσιακών μεταβολών, διδακτική προϋπηρεσία η οποία είχε αποκτηθεί στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και βάσει του κείμενων διατάξεων δεν έπρεπε να συμπεριληφθεί  στη συνολική διδακτική προϋπηρεσία
    Με βάση τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας της Π.Δ.Ε Κεντρικής Μακεδονίας το Διευρυμένο ΠΥΣΔΕ αποφάσισε κατά πλειοψηφία ( 5 υπέρ 1 κατά, το αιρετό μέλος της ΔΑΚΕ )
α) την κατάργηση του Υποδιευθυντή
β) την τοποθέτηση ως υποδιευθύντριας, από την αρχή της θητείας, της συναδέλφου που ήταν συνυποψήφια στην διαδικασία εκλογής υποδιευθυντών
γ) την απόδοση προϋπηρεσίας υποδιευθυντή στον συνάδελφο που εκτελούσε από την αρχή της θητείας ως τώρα, τα καθήκοντα του ως υποδιευθυντής, λόγω του ότι το λάθος έγινε αποκλειστικά από την  Διοίκηση.

Συνάδελφοι Συναδέλφισσες

Με βάση τον Α.Ν. 261/1968 επιτρέπεται η  ανάκληση των παράνομων διοικητικών πράξεων εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, και ως εύλογο χρονικό διάστημα προσδιορίζεται τουλάχιστον  η πενταετία

Α.Ν. 261/1968

«1. Ατομικαί διοικητικαί πράξεις, εκδοθείσαι κατά παράβασιν Νόμου, ανακαλούνται υπό της Διοικήσεως ελευθέρως και άνευ οιασδήποτε δια το Δημόσιον συνεπείας, εντός ευλόγου από της εκδόσεως αυτών χρόνου. Επιφυλασσομένων των ειδικών, άλλως οριζουσών, διατάξεων της κειμένης νομοθεσίας, χρόνος, ήσσων της 5ετίας τουλάχιστον από της εκδόσεως των κατά τα άνω ανακλητέων πράξεων, εν ουδεμιά περιπτώσει δύναται να θεωρηθή ως μη εύλογος προς ανάκλησιν, ανεξαρτήτως τυχόν κτήσεως υπό τρίτων βάσει αυτών οιουδήποτε δικαιώματος.»

Αρίδας Μανώλης Αιρετός ΠΥΣΔΕ Αν. Θεσσαλονίκης
( Κιν. 6974419837 ηλ.διευθ. manaridas@gmail.com )